top of page

​禮坊與粉紅月亮的相遇

Rivon X Yalan Yu co-branding 2020 moon cake project

2020與台灣知名糕餅品牌-禮坊合作中秋月餅禮盒

更多採訪報導請見禮坊日誌

image_6483441 (11).JPG
image_6483441 (3).JPG
image_6483441 (4).JPG
image_123986672.JPG
image_6483441 (7).JPG
image_6483441 (8).JPG
image_6483441 (6).JPG
bottom of page